Резултатът от този интелектуален продукт е „Ръководството за професионално обучение в сферата на устойчивото развитие“, което трябва да допринесе за разбираемото разпространение на идеите, съдържанието и методите на обучение в ПОУР. Основата на ръководството е разработването на „Модел за ПОУР в селското стопанство“ в рамките на проекта, в който да е представено позиционирането на съдържанието по отношение на устойчивото развитие и земеделието. В разработването трябва да участват всички партньори, а резултатите трябва да бъдат приложими във всички държави. Изработеният модел за ПОУР в селското стопанство, заедно с допълнителните графични елементи, може в същото време да се използва и като плакат с цел разпространение на дейностите. По този начин още в ранната фаза на проекта ще може да се добие представа за неговите цели и да се пристъпи към дейностите по разпространение. Чеклист за ПОУР (с допълнителни обяснения), който да се основава на модела, ще служи на проекта от една страна за ориентир доколко се обръща внимание на аспектите на устойчивостта. От друга страна, чеклистът като допълнение на модела ще бъде на разположение на организаторите на обучения (училища, университети, предприятия, центрове за обучение и т.н.). Така те също ще имат ориентир за ПОУР при провеждане на техните мероприятия или по отношение на преносимостта към други области с различно съдържание или към граничещи с тях браншове.

Там ще са описани критериите за оценка (екологично, икономическо и социално измерение) за различните аспекти на ПОУР в селското стопанство. Ще бъдат определени и индикатори, които позволяват да се получи съвет дали учебните материали, учебният план и др. отговарят на нуждите на ПОУР и дали трябва да бъдат преработени. Много важен критерий за оценка е например дали всички измерения на устойчивото развитие са включени с еднаква тежест.

Освен това при обучението в предприятия и при проверката е предвиден и въпросът, дали учебното съдържание е ориентирано към ПОУР. Все пак тук също трябва да се има предвид, че наученото често пъти не отговаря на установените работни практики в предприятието. Това означава, че обучителите трябва успешно да преподадат на учениците как да се справят с противоречия. Това също трябва да е включено към темите на ръководството.

В рамките на проекта както моделът, така и чеклистът се използват за проверка и регулиране на учебния план при преработването му.

Освен за тези две важни части от съдържанието, ръководството ще съдържа и основна информация за ПОУР и как то е застъпено в Устойчивите цели за развитие, в европейските стратегии, в националните планове за действие и т.н.

Заради структурното развитие към Земеделие 4.0 и свързаното с него широкото използване на ИКТ в множество сфери, в много предприятия в бранша се наблюдава нужда от нови умения у персонала. Професионалното обучение трябва да отговори на тези тенденции и да подготви обучаемите да работят с ИКТ. Влиянието от използването на нови технологии в работното ежедневие трябва да бъде представено в ръководството в светлината на ПОУР: Как Земеделие 4.0 влияе върху трите измерения на устойчивостта – екология, икономия и социален аспект?

Ръководството от една страна е разработено с цел да даде възможност на различни институции в сферата на образованието и обучението да проверят, а при нужда и да променят своите учебни планове. От друга страна то служи и като източник на информация и аргументация при провеждането на дискусии и други дейности с цел разпространение на ПОУР на структурно и обществено равнище. Заинтересованите страни могат да се опрат и на модела и чеклиста, за да разполагат със солидни аргументи при провеждането на дискусии и взимането на решения в рамките на дебата за образователните политики.

Координирането на този ИП се поема от РЕСО-Институт. Процесът на разработка и поставяне на задачи спрямо индивидуалната експертиза е сходен и паралелен с този при Учебния план.

На първата среща по проекта в рамките на модерирана дискусия ще се изгради обща представа за ПОУР. Обобщението на дискусията, заедно с разработка на съдържанието и структурата, ще бъдат изготвени от РЕСО-институт до втората транснационална среща. На нея на база подготвените материали ще се вземе общо решение за бъдещите работни стъпки. (последващи дискусии за модела, финален дизайн на модела, разработване на чеклиста).

Отделните партньори на база на своя опит ще допринасят и ще дават съвети за разработването на чеклиста по следния начин:

  • Партньорите FMM (еко-ферма) и LWK Долна Саксония дават съвети за подредбата на учебните помещения и за изискванията от гледна точка на работните практики.
  • Университетите и професионалните висши училища допринасят със своята педагогическа и дидактична експертиза.
  • LWK Долна Саксония може на база своя административен опит да дава съвети за прилагането на ПОУР в учебните програми.

Разработването на този ИП е планирано за четвъртата транснационална среща, така че на третата среща да може да се обсъди междинното състояние и да се добавят нови идеи. Впоследствие РЕСО-институт ще изработи окончателния вид на ръководството.