В рамките на този интелектуален продукт се разработва „Учебен план – Обучение на обучители в областта на устойчивото развитие“. Учебният план се разработва в 3 модула (всеки с продължителност от 1 – 2 дни), изпробва се на 2 транснационални практически теста, коригира се, подготвя се за  прилагане и се разпространява. При разработването на концепцията за учебния план се спазват принципите и методите на Професионалното образование за устойчиво развитие (ПОУР) и са приложени съвместно с „нормалното“ учебно съдържание. Този подход трябва да обхваща обучение на медиаторски умения, разнообразни методи, да има насоченост и да подкрепя работата с Информационни и комуникационни технологии (ИКТ).

Трите модула са ориентирани към основополагащи теми, които се преподават по сходен или еднакъв начин във всички партньорски страни в рамките на образованието за „Зелени професии“:

 • Почвознание
 • Управление на водните ресурси
 • Здравословни и безопасни условия на труд

Чрез тези теми се показва нагледно как ПОУР може да бъде представен пред обучители в предприятия и учебни заведения.

За да може учебния план да се прилага във всички партньорски страни, в началото трябва да се определи обща база за трите теми. На тази база след това се изгражда рамковата концепция за учебния план.

Именно в земеделието освен научните и технически иновации (Земеделие 4.0 и произлизащите оттам разнообразни и нови ИКТ) се наблюдават и високи изисквания, свързани с работата с природата и околната среда. Отвъд традиционните форми на учене и обучение, за да се отговори на новите изисквания към ПОУР, трябва да се разработят и приложат нови методически и дидактически подходи, които

 • Да насърчават устойчивостта в начина на мислене (систематизирано мислене)
 • Да прилагат ИКТ систематизирано за набавяне на нови знания
 • Да генерират действия на база информация и разпознаване на взаимовръзки

Освен това, за да може да се предаде ПОУР по най- успешен начин, трябва и в трите тематични области да са еднакво застъпени трите измерения: Екология, Икономика и Социално равновесие.

 

Тези предпоставки и предварителни стъпки са нужни за педагогическата рамка. Обучителите трябва да се научат как чрез интерактивни подходи да обвързват както процесите на учене в рамките на предприятието, така и училищното съдържание с личния опит на обучаемите. Така учащите ще се научат да рефлектират върху собствените си действия. Учебният план трябва да допринесе за развитието на цялостен подход у обучителите, на цялостно разбиране за преподаването на системи. Така обучителите ще могат да научат учениците си как да се справят със сложни и противоречиви проблеми и системи и как те самите да изграждат такива. Затова е нужно чрез учебното съдържание да се изгради разбиране и отношение към темите за устойчивост.

Следователно са избрани следните теми, които да бъдат включени в съдържанието: темите за почви, води и здравословни и безопасни условия на труд са много подходящи за представянето на системи със затворен цикъл, взаимосвързаности, процеси и причинно-следствени връзки. Така може да се тренира предвидливост и да се повишават уменията за изграждане и управление. Като пример може да се посочи отрицателният ефект от използването на замърсители и торове, които водят до уплътняване на почвате при интензивното земеделие. Този пример контрастира с възможността за производство чрез системи със затворен цикъл, което води до по-дългосрочно запазване на почвите.

Следователно са нужни иновативни методи на преподаване, като например проучвателни методи за учене и преподаване (екскурзии, рали във фермата) и смесено обучение, които да бъдат включени в учебния план. Освен това, използването на ИКТ може да се включи като централен елемент за придобиването на нова информация и знания. По този начин ИКТ стават важен компонент за насърчаване на уменията за действие, изграждане и управление. Въвеждането им подпомага и по-тясно сътрудничество между местата за обучение – училище и практика (предприятие), например при обвързване на теория и практика чрез ИКТ.

Допълнителен елемент е интегрирането на обяснителни видеоклипове и други визуални методи за обяснения и изясняване на някои елементи от съдържанието, взаимовръзки, системи със затворен цикъл или мрежи, свързани със систематичното мислене.

При разработването на модулите се взима под внимание европейското измерение с оглед на европейските директиви и стандарти, например Директива 2009/128/ЕО за създаване на рамка за действие на Общността за постигане на устойчива употреба на пестициди, и с оглед на нужните умения (здравословни и безопасни условия на труд). Също и по темите за почвите и водите има европейски директиви, които са валидни за всички държави в ЕС.

С интелектуален продукт ИП 1 се създава пример как може да изглежда едно обучение на обучители по темите на устойчивостта.

Преносимостта на учебния план и в други институции за професионално обучение и квалификация, на транснационално ниво, но и към различни области и сектори се оказа лесно постижима чрез комбинация с ръководството за прилагане и неговото съдържание.

Университетът Хумболт в Берлин поема отговорност за координирането и за поставянето на стандарти за съдържанието в рамките на този интелектуален продукт. Освен това, на първата транснационална среща на база шаблони и презентации партньорите се договарят за целите, съдържанието и методите в учебния план, за основата за учебното съдържание, за педагогическите подходи и възможностите за дигитални решения. На база на тези решения на всеки партньор се поставят задачи, които евентуално може да се актуализират с течение на времето:

 • Определяне на ролята на всеки партньор. Например поемане на отговорност за определен сектор или тема, поради особена експертиза. Така например партньорът FMM благодарение на управлението на дехеза в Испания, може да има експертиза в областта на производството със затворен цикъл от гледна точка на фермата и региона.
 • Представяне на методологични подходи, в които партньорските организации имат опит и експертиза. Тук следва да споменем нашите австрийски партньори от Виена HAUP/Wien с обширния им опит и многобройни награди в областта на прилагането на ПОУР критерии в образованието и обучението на учители за селското стопанство.
 • Представяне на възможностите за включване на информационни и комуникационни технологии в обучителните процеси. В тази област партньорите ни от Joanneum/Graz обогатяват проекта по много ценен начин.
 • Описание на преките и косвените целеви групи и представяне на възможните национални разлики по отношение на предпоставките и условията за работа и обучение на целевите групи (обучители и ученици). Тези въпроси се отнасят до всички партньори и техния индивидуален опит.
 • LWK Niedersachsen от Долна Саксония и техният директен достъп до много и най-различни предприятия, предлагащи обучение, както и до междуфирмени центрове за обучение и съответните обучители.

По различните задачи, определени на работната среща, ще се работи в периода до следващата среща индивидуално или в национални работни групи. В случай на проблеми, решение ще се търси чрез Скайп или по имейл.

За по-нататъшната работа по съдържанието на учебния план ще бъде използван както разработеният в рамките на ИП2 / Ръководство „Модел за ПОУР“, така и Чеклиста „ПОУР в селското стопанство“. Така тези елементи ще бъдат и тествани незабавно.

Учебният план непрекъснато се актуализира в различните работни стъпки, а резултатите от работата се представят и обобщават на работните срещи.

В работна стъпка 4 учебният план се тества от учители и обучители от всички партньорски страни заедно в Испания в центъра за обучения на FMM, практическият тест се оценява и учебният план се коригира. Допълнително се провежда и още един практически тест в Германия. След това учебният план се изготвя във финалния си вид, превежда се на всички езици и се разпространява като печатно издания и в дигитален формат.