Обучение на обучители за устойчиво земеделие

Проектопредложението е резултат от опита ни с проекта AgriSkills (www.agriskills.eu), който освен с разработването на нови образователни подходи за ПОУР, е допринесъл и с повишаването чувствителността на обучителите, били те в училищна или работна среда, за темата за устойчивостта в селското стопанство. Цел в новия проект не е преподаването на нов материал, а да се насърчи устойчивия начин на мислене в професионалния и личния живот.

Цел и тема на проекта е прилагането на ПОУР при обучението на обучители (учители и инструктори в предприятия) в сферата на селското стопанство и градинарството, както и в граничещи с тях сектори. Това ще се случи чрез разработване на учебни планове на училищно ниво и ниво предприятие. Чрез допълнителните предложения за обучение и всеобхватната стратегия за разпространение трябва да се постигне и осъществяване на дискусии за прилагането на ПОУР в образователните структури.

Следователно се разработват и предложения за допълнителна квалификация, които се дават на разположение на учители и обучители на индивидуално ниво, като по този начин се засилва и сътрудничеството на работното място между училищното и фирменото обучение. „Ръководството за ПОУР“ е предназначено както за преките участници в проекта, така и следва да бъде използвано за по-широка и квалифицирана дискусия за ПОУР на структурно ниво. Разпространението на резултатите се осъществява чрез различни мултиплициращи събития и чрез асоциираните партньори. Резултатите ще се публикуват за свободен достъп на уебсайта www.agri-train.eu, какво и на сайтовете на всеки отделен партньор.

В подготвителната фаза бе направен анализ на възможностите за обучение и допълнителна квалификация за учители и фирмени инструктори в партньорските страни, преди всичко във връзка със застъпването на аспекти на устойчивото развитие. Този анализ на нуждите служи при осъществяването на проекта като ориентир при оценка на учебните планове според общите европейски стандарти (ЕКР).

В стратегическото партньорство между колежи, камари на селското стопанство, синдикални образователни структури и едно предприятие (DE, ES, BG, AT) се разработват следните два интелектуални продукта:

ИП 1 – Учебен план – Обучение на обучители в областта на устойчивото развитие

Примерно разработване на 3 модула за допълнителна квалификация на обучителите съответно с фокус върху:

  • Например почвознание
  • Например управление на водните ресурси
  • Например здравословни и безопасни условия на труд

При разработването на всеки от трите модула ще се съблюдават критериите на ПОУР и те ще бъдат развивани паралелно с „нормалното“ учебно съдържание. Трябва да се съдържа обучение по медиаторски умения, многообразни методи и работа с Информационни и комуникационни технологии (ИКТ).

Стопанисването на земите е област, която е строго регламентирана от европейските директиви. Влиянието на тези нормативни актове трябва да бъде интегрирано в образованието. Благодарение на обмена между партньорите се разработват иновативни подходи за това.

ИП 2 – Ръководство за Професионалното Обучение за Устойчиво Развитие

Ръководството трябва да допринесе за разбираемото разпространение на идеите, съдържанието и методите на обучение в ПОУР. Основата на ръководството е разработването на „Модел за ПОУР в селското стопанство“ в рамките на проекта, в който да е представено позиционирането на съдържанието по отношение на устойчивото развитие и земеделието. Включен е и чеклист, който се основава на Модела и в рамките на проекта трябва да служи като ориентир, доколко аспектите на устойчивостта са съобразени в учебните материали. Ръководството е насочено както към учители, така и към фирмени инструктори и трябва да се използва и за разпространение на ПОУР сред заинтересованите страни.

Краткосрочни обучения

Модулите за допълнителна квалификация и ръководството се изпробват в рамките на обучения на транснационално равнище, оценяват се и установеното се отразява при преработката на учебния план.

Целева група

Пряка целева група: Обучители (учители и фирмени инструктори) от сферата на селското стопанство и градинарството, както и граничещи с тях сектори.

Косвена целева група: Обучаеми в сферата на селското стопанство и градинарството, както и граничещи с тях сектори, но и работещи, които взимат участие  обученията.

Стратегия за разпространение

Чрез многобройни мултиплициращи мероприятия към дискусията за ПОУР на системно ниво ще се включат нови аспекти (допълнителна квалификация за обучители, европейски контекст). Чрез съвместната работа с национални и европейски социални партньори трябва да се окаже дългосрочно влияние върху образователните наредби и планове.

Продуктите ще бъдат публикувани на дигитален и хартиен носител.

Освен това се осъществява разпространение на резултатите:

  • На местно ниво чрез предлагането на мерки за обучение
  • На регионално / национално ниво чрез организирането на дискусии и други мероприятия
  • На европейско ниво чрез дискусии в комисиите, в които участват социалните партньори.